top of page

สงขลา

สงขลา                                                        จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญของประเทศไทย มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย สงขลามีประชากรหลายเชื้อชาติเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นจีน มาเลย์ และไทย จึงทำให้มีขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาที่หลากหลายและ การละเล่นพื้นเมือง ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา

  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page