top of page

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก                                           ภาคตะวันออกประเทศไทยภาคตะวันออกเดิมเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลอ่าวไทยทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนกระทั่งถึงภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page